ATELIER  Pierre van Dijk

AGENDA;  December 2019   DE OMMEKEER;

website ;         https://www.artpierre.com

Google Map;  https://atelier-pierre-van-dijk.business.site/

Pierre;  “Aan alles komt een eind alleen weten we niet hoe en wanneer”

Het wordt voor mij na 15 jaar “Maison Atelier Pierre” in Beynac tijd voor een volgende stap.

Ik wil meer tijd en aandacht aan mijn werk besteden, om verdere ontwikkeling en diepgang mogelijk te maken. de combinatie Gallery en schilderen wordt daar door

steeds moeilijker.

Om te stoppen met de Gallery was geen gemakkelijke keuze, maar helaas wel noodzakelijk zelfs onontbeerlijk .

Het Afsluiten van 15 mooie jaren valt mij zwaar, maar dit betekent ook weer een nieuw begin.  

Mijn; “Atelier Pierre van Dijk” 

wat is gevestigd op de Burgemeesters Godschalx str. te Empel ( s-Hertogenbosch NL ) .

Dit is voor mijn doel ;  “om meer tijd en aandacht aan mijn werk besteden”,  een geweldig nieuw onderkomen. 

“Het studeren en werken is begonnen om nooit meer te eindigen “. 

behoud door deze verandering, door mij zijn betekenis.

Dit betekent echter niet dat de deur van “Atelier Pierre van Dijk” 

voor U als belangstellende dicht is, U blijft , net zoals in al die jaren, meer dan welkom .

Openingstijden info;  https://atelier-pierre-van-dijk.business.site/

Op afspraak; 

Telf; +31 (0) 73 763 06 16

Per E-Mail ; pierre@artpierre.com  

Ook ga ik door met mijn Masterclasses , aan U als beginnend of gevorderd schilder. 

heeft u belangstelling in een van mijn Masterclasses

stuur mij een e-mail met uw vragen en wensen.   

Tot spoedig ziens .

Pierre

website ;         https://www.artpierre.com

Google Map;  https://atelier-pierre-van-dijk.business.site/

“BIOGRAFIE” 

“I have been an artist my whole life, it’s my way of living“.

Pierre van Dijk werd geboren op 5 juni 1950 in ‘s-Hertogenbosch Nederland

Geregistreerd RKD Nederland / Nationale dienst voor kunsthistorische documentatie.

Op 4-jarige leeftijd wist Pierre dat hij in alle rust wilde gaan tekenen en schilderen. Op zijn tiende kreeg hij zijn eerste ‘echte’ olieverf set met palet en canvas.

“Het studeren en werken is begonnen om nooit meer te eindigen”

1954 het gezin “van Dijk” vertrok naar Den Haag. en daar studeerde Pierre na zijn HBS “Monumentale schilderkunst” van 1967 t/m 1972 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en haalde aansluitend zijn MO akte, zodat hij les kon gaan geven. 

in periode van 1972 t/m 1975  studeerde hij aan de vrije Academie Den-Haag onder de persoonlijk begeleiding van Livinus van der Bunt, rector van deze academie en Licht-kunstenaar. 

(“uitvinder” en ontwerper van de lichtshow  o.a voor de Engelse band Pink Floyd.)

In 1977 verhuisde Pierre naar Gorinchem en werd lid en bestuurslid van “Pictura” oudste Teken genootschap van Nederland te Dordrecht.

Na een aantal moderne kunstprojecten zoals ‘Les Enfants Terrible’ en ‘Monument Affaire’, keerde hij in 1984 terug naar zijn geboortestad in ‘s-Hertogenbosch.

DE JAREN TACHTIG;

Het toendertijd in Nederland gezaghebbend Kunst tijdschrift “Kunstbeeld“ 

(opgeheven op 13-juli-2015 ) Nodigt ​​Pierre uit voor een tentoonstellingen bij Gallery 54.  

(nu AFA Gallery ) in Green street 54 . New York (USA) 

Dit was een succes en een rede voor Pierre om 

In 1989 voor een aantal jaren naar de VS te verhuizen waar hij, naast zijn vrije werk,

als Art Professor aan de Lock Haven University (Pennsylvania),

verbonden was.

In deze periode ontwikkelde zich een groter wordend hernieuwde belangstelling voor het impressionisme . en keert terug naar Europa.

 THE IMPRESSIONIST;

Het IMPRESSIONISME dat is het ….Het probleem: het zichtbaar maken en vastleggen met verf van LICHT en stemmingen.

Wat een uitdaging is dit , zo tijdloos ….Dit is levenswerk .

“Het studeren en werken is begonnen om nooit meer te eindigen “. 

FRANKRIJK;

een verhuizing als Impressionist naar het inspirerende frankrijk met zijn prachtige Natuur en licht zal niet uitblijven maar eerst een Gallery in eigen stad, dat zou een mooie start zijn.

in 2000 opende Gallery Pierre zijn deuren in de Postelstraat te “s-Hertogenbosch”.

Vijf jaar lang was Het Atelier en de Gallery in de Postelstraat gevestigd toen 

Pierre na een bezoek aan Frankrijk vond dat de tijd rijp was voor een nieuwe uitdaging en besloot om zijn Atelier en Gallery naar Frankrijk te verplaatsen in het prachtige plaatsje Beynac-et-Cazenac. aan de oever van de Dordogne (24)

MAISON ATELIER PIERRE;

in de winter van 2004 / ’05, start Pierre met de voorbereidingen en verhuist in Maart 

en opent zijn Maison-Atelier-Pierre in April ‘2005 …. 

Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan zoals internationale beurzen, en Gallery’s

LA FINE ART SHOW, Los Angeles, VS. ,

PAN AMSTERDAM Kunst- en antiekbeurs, Amsterdam, Nederland.,

BIENNALE van FLORANCE; in 2009 (’11 -’14 -’17) 

werd Pierre door het Internationaal Wetenschappelijk Comité uitgenodigd om zijn schilderijen te exposeren op de Biënnale van Firenze (Florence), Italië.

en de TH.BRENNEN FINE ART.  VS. die als enige gallery al jaren een

nauwe en vruchtbare samenwerking onderhoud met Pierre.


Englisch;

ATELIER Pierre van Dijk

AGENDA; December 2019 THE TURNOVER;
website; https://www.artpierre.com
Google Map; https://atelier-pierre-van-dijk.business.site/
Pierre; “Everything comes to an end but we don’t know how and when”
After 15 years, “Maison Atelier Pierre” in Beynac, it is time for me to take the next step.

I want to devote more time and attention to my work, to enable further development and depth. the combination of Gallery and painting becomes a reality

more and more difficult.

To stop the Gallery was not an easy choice, but unfortunately it was even essential.

Closing 15 beautiful years is difficult for me, but this also means a new beginning.

My; “Atelier Pierre van Dijk”
That is located at the Burgemeesters Godschalx str. in Empel (s-Hertogenbosch NL).
This is for my purpose; “To spend more time and attention on my work”, a fantastic new home.
“Studying and working has begun to never end”.

retain its meaning through this change, through me.
However, this does not mean that the door of “Atelier Pierre van Dijk”

is close to you as an interested party, You are, just like in all those years, more than welcome.

Opening times info; https://atelier-pierre-van-dijk.business.site/

By appointment;

Count; +31 (0) 73 763 06 16

By email ; pierre@artpierre.com

I will also continue with my Masterclasses, to you as a starting or advanced painter.

are you interested in one of my Masterclasses

send me an e-mail with your questions and wishes.
See you soon .

Pierre
website; https://www.artpierre.com

Google Map; https://atelier-pierre-van-dijk.business.site/

“BIOGRAPHY”

“I have an artist my whole life, it’s my way of living”.
Pierre van Dijk was born on June 5, 1950 in ‘s-Hertogenbosch Netherlands
Registered RKD Netherlands / National service for art historical documentation.
At the age of 4, Pierre knew that he wanted to draw and paint in peace. At the age of ten he received his first ‘real’ oil painting set with palette and canvas.
“Studying and working has begun to never end”
1954 the “van Dijk” family left for The Hague. and there, after his HBS “Monumental painting”, Pierre studied from 1967 to 1972 at the Royal Academy of Fine Arts and subsequently got his MO certificate, so that he could start teaching.

from 1972 to 1975 he studied at the Free Academy in The Hague under the personal supervision of Livinus van der Bunt, rector of this academy and Light artist.

(“Inventor” and designer of the light show for the English band Pink Floyd.)
In 1977 Pierre moved to Gorinchem and became a member and board member of “Pictura” oldest drawing society of the Netherlands in Dordrecht. After a number of modern art projects such as’ Les Enfants Terrible ‘and’ Monument Affaire ‘, he returned to his hometown in’ s-Hertogenbosch in 1984.
THE EIGHTIES;
The authoritative Art magazine “Kunstbeeld” at the time in the Netherlands
(canceled on July 13, 2015) Invites Pierre for an exhibition at Gallery 54.
(now AFA Gallery) in Green street 54. New York (USA)
This was a success and a reason for Pierre to
In 1989 he moved to the US for a number of years where, in addition to his free work, he
as an Art Professor at Lock Haven University (Pennsylvania).
During this period a growing renewed interest in impressionism developed. and returns to Europe.
THE IMPRESSIONIST;
The IMPRESSIONISM that is it …. The problem: making visible and capturing with paint of LIGHT and moods.
What a challenge this is, so timeless …. This is life’s work.
“Studying and working has begun to never end”.
FRANCE;
a move as an Impressionist to inspiring France with its beautiful Nature and light will not fail, but first a Gallery in its own city, that would be a great start. in 2000 Gallery Pierre opened its doors in the Postelstraat in “s-Hertogenbosch”.

For five years, Het Atelier and the Gallery were located in Postelstraat

After a visit to France, Pierre thought the time was right for a new challenge and decided to move his Studio and Gallery to France in the beautiful town of Beynac-et-Cazenac. on the banks of the Dordogne (24)

MAISON ATELIER PIERRE;
in the winter of 2004 / ’05, Pierre starts the preparations and moves in March

and opens his Maison-Atelier-Pierre in April ‘2005….

New opportunities are opening up, such as international trade fairs and galleries

LA FINE ART SHOW, Los Angeles, USA. ,

PAN AMSTERDAM Art and antiques fair, Amsterdam, the Netherlands.,

FLORANCE BIENNIAL; in 2009 (’11 -’14 -’17)

Pierre was invited by the International Scientific Committee to exhibit his paintings at the Florence Biennale (Florence), Italy.

and the TH.BRENNEN FINE ART. US who was the only gallery for years one

close and fruitful collaboration with Pierre.

%d bloggers liken dit: